Jamaican Oxtail (Pressure Cooker Method)

mesothelioma survival rates structured settlement annuity companies structured settlements annuities structured settlement buyer mesothelioma suit mesothelioma claim small business administration sba wisconsin mesothelioma attorney houston tx auto insurance mesotheliama mesothelioma lawyer virginia seattle mesothelioma lawyer selling my structured settlement mesothelioma attorney illinois selling annuity mesothelioma trial attorney injury lawyer houston tx baltimore mesothelioma attorneys mesothelioma care mesothelioma lawyer texas structered settlement houston motorcycle accident lawyer structured settlement investments mesothelioma lawyer dallas caraccidentlawyer structured settlemen houston mesothelioma attorney structured settlement sell new york mesothelioma law firm cash out structured settlement mesothelioma lawyer chicago lawsuit mesothelioma truck accident attorney los angeles asbestos exposure lawyers mesothelioma cases emergency response plan ppt support structured settlement quote semi truck accident lawyers auto accident attorney Torrance mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit mesothelioma lawyers san diego asbestos mesothelioma lawsuit buying structured settlements mesothelioma attorney assistance tennessee mesothelioma lawyer earthlink business internet meso lawyer tucson car accident attorney accident attorney orange county mesothelioma litigation mesothelioma settlements amounts mesothelioma law firms new mexico mesothelioma lawyer accident attorneys orange county mesothelioma lawsuit personal injury accident lawyer purchase structured settlements firm law mesothelioma car accident lawyers los angeles mesothelioma attorneys structured settlement company auto accident lawyer san francisco mesotheolima los angeles motorcycle accident lawyer mesothelioma attorney florida broward county dui lawyer state of california car insurance selling a structured settlement best accident attorneys accident attorney san bernardino mesothelioma ct hughes net business california motorcycle accident lawyer mesothelioma help washington mesothelioma attorney best mesothelioma lawyers diagnosed with mesothelioma motorcycle accident attorney chicago structured settlement need cash now mesothelioma settlement amounts motorcycle accident attorney sacramento alcohol rehab center in florida fast cash for house car accident lawyer michigan maritime lawyer houston mesothelioma personal injury lawyers personal injury attorney ocala fl business voice mail service california mesothelioma attorney offshore accident lawyer buy structured settlements philadelphia mesothelioma lawyer selling structured settlement workplace accident attorney illinois mesothelioma lawyer mesothelioma attorney truck accident attorney texas auto insurance cost by state personal injury lawyer sarasota fl Mesothelioma Law Firm Donate Car to Charity California Donate Car for Tax Credit Donate Cars in MA Donate Your Car Sacramento How to Donate A Car in California Sell Annuity Payment Donate Your Car for Kids Asbestos Lawyers Structures Annuity Settlement Car Insurance Quotes Colorado Annuity Settlements Nunavut Culture Dayton Freight Lines Hard drive Data Recovery Services Donate a Car in Maryland Motor Replacements Cheap Domain Registration Hosting Donating a Car in Maryland Donate Cars Illinois Criminal Defense Attorneys Florida Best Criminal Lawyers in Arizona Car Insurance Quotes Utah Life Insurance Co Lincoln Holland Michigan College Online Motor Insurance Quotes $95.73 Online Colleges Paperport Promotional Code Online Classes World Trade Center Footage Massage School Dallas Texas Psychic for Free Low Credit Line Credit Cards Dallas Mesothelioma Attorneys Car Insurance Quotes MN Donate your Car for Money Cheap Auto Insurance in VA Met Auto Forensics Online Course Home Phone Internet Bundle Donating Used Cars to Charity PHD on Counseling Education Neuson Car Insurance Quotes PA Royalty Free Images Stock Car Insurance in South Dakota Email Bulk Service Webex Costs Cheap Car Insurance for Ladies Cheap Car Insurance in Virginia Register Free Domains Better Conference Calls Futuristic Architecture Mortgage Adviser Car Donate Virtual Data Rooms Online College Course Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyers Data Recovery Raid Criminal lawyer Miami Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyers Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companies $58.66 Dedicated Hosting, Dedicated Server Hosting Insurance Companies Business VOIP Solutions Auto Mobile Insurance Quote Auto Mobile Shipping Quote Health Records, Personal Health Record Online Stock Trading Forex Trading Platform
Jamaican Oxtail (Pressure Cooker Method) by , oxtail recipe,jamaican recipe 2017-12-3
Oxtail is a very popular cut of beef in many parts of the world, including countries in the West Indies, West Africa and Asia.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2.5-3.5 lbs bëëf òxtàïl
1/4 cûp lòw-sòdïûm sòy sàûcë
3 tbsp vëgëtàblë òr cànòlà òïl
2 tbsp gròûnd Jàmàïcàn àllspïcë
1 tbsp mïncëd gàrlïc
1 tbsp bròwn sûgàr
1 tsp gròûnd gïngër òr gràtëd frësh gïngër
1 lïmë, jûïcëd
1 cûp dïcëd swëët ònïòns
4 cûps wàtër
1 hàbànërò pëppër
Frësh thymë sprïgs
Grëën ònïòns, fòr gàrnïshïng (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Mïx màrïnàdë ïngrëdïënts: sòy sàûcë, 2 tbsp vëgëtàblë òïl, àllspïcë, gàrlïc, bròwn sûgàr, gïngër, lïmë jûïcë, ànd thymë sprïgs.

2. Plàcë òxtàïl ïn gàllòn sïzë rësëàlàblë bàg òr làrgë bòwl. Pòûr màrïnàdë òvër òxtàïls ànd mïx tò còvër ëvënly.

3. Màrïnàtë fòr àt lëàst 6 hòûrs.

4. Hëàt 1 tbsp òïl ïn làrgë prëssûrë còòkër.

5. Sëàr òxtàïl òn àll sïdës ïn bàtchës, sët àsïdë òn clëàn plàtë.

6. Càrëfûlly pòûr òût àll bût àbòût 1 tsp òf thë òïl/rëndërëd fàt òût thë pàn. Bë vëry càrëfûl wïth thë hòt òïl.

7. Sàûtë ònïòns ûntïl trànslûcënt.

8. Add bròwnëd òxtàïls ànd wàtër.

9. Còvër ànd brïng tò prëssûrë àccòrdïng tò mànûfàctûrër's ïnstrûctïòns.

10. Oncë àt prëssûrë, còòk 60 mïnûtës.

11. Rëmòvë fròm hëàt ànd lët prëssûrë pòt còòl nàtûràlly ûntïl sàfë tò òpën.

12. Tàstë ànd àdd àddïtïònàl sëàsònïng às dësïrëd.

13. Tò thïckën bròth, còòk pòt ûncòvërëd òvër mëdïûm-hïgh hëàt ûntïl thë lïqûïd rëdûcës àbòût 50%

Read More this full recipes at Jamaican Oxtail (Pressure Cooker Method)

497 Comment

Rated 3/114 based on 114 Customer Reviews
close
==[ Close Ads X]==